• کارگاه کاربرد Arc.GIS در سلامت برگزار می شود

  • برگزاری دوره آموزش آنلاین کار با حیوانات آزمایشگاهی

  • توسعه اخير سامانه علم سنجی اعضای هيات علمی وزارت بهداشت

  • فراخوان مرحله اول موضوع اجرای پیمایش ارزیابی وضعیت دخانیات در نوجوانان

  • لزوم ثبت آینده نگر مطالعات کارآزمایی بالینی -IRCT
    براساس آیین نامه رسیدگی به تخلفات پژوهشی، ابلاغی مقام عالی وزارت تاکید میشود از ابتدای سال 2021 هیچ کارآزمایی بالینی انجام شده و یا درحال اجرایی، مجاز به ثبت پژوهش IRCT و عقد قرارداد نخواهد بود.