به نام خدا

بدینوسیله مورد 20 دستگاه مانیتور 17 اینچ اصلاح می گردد:

مانیتور 19 اینچ به تعداد 20 دستگاه