" ژورنال کلاب هفتگی معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی "

به اطلاع می رساند جلسات ژورنال کلاب با موضوع "روش شناسی پژوهش های کاربردی"  هر هفته روز یک شنبه ساعت 12 الی 14 در محل دانشکده پزشکی برگزار می شود. از علاقه مندان هیئت علمی، دانشجویان پزشکی و کارشناسی ارشد جهت شرکت در این جلسات دعوت به عمل می آید.

ü      ضمنا برای اعلام آمادگی جهت شرکت در کارگاه و دریافت فایل های جلسات از طریق آدرس ذیل اقدام نمائید:

رحیم اکرمی (مسئول علمی جلسات): akrami.rahim@gmail.com

برنامه ژورنال کلاب بهار  سال 1393

شماره جلسه

عنوان

ارائه دهنده

زمان برگزاری

11

ارزیابی شاخص های روایی و پایایی پرسشنامه با نرم افزار آماری SPSS  و نرم افزار  STATA

رحیم اکرمی، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

17/1/93

12

مطالعه کارآزمائی بالینی (ارائه مقاله)

مهتاب قلی زاده، دانشجوی

کارشناسی ارشد پرستاری

24/1/93

13

مطالعات نیمه تجربی (Quasi-experimental studies)

سمیرا فوجی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری

31/1/93

14

مطالعه مورد شاهد (ارائه مقاله)

سمیه نیری، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری

7/2/93

15

چگونه مقاله منتشر نمائیم؟

رحیم اکرمی، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

14/2/93

16

مطالعه کوهورت (ارائه مقاله)

علی حسین زاده، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

21/2/93

17

مطالعه کارآزمائی بالینی (ارائه مقاله)

شهربانو طالبی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری

28/2/93

18

مطالعه مرور نظام مند (Systematic Reviews) ارائه مقاله

روح الله برغبانی،

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

4/3/93

19

انواع مطالعات کیفی (Qualitative studies)

اکرم حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری

11/3/93

20

ارائه مقاله مروری (Review Article)

شیما نصیرنیا، دانشجوی پزشکی

18/3/93

21

مطالعه کارآزمائی بالینی (ارائه مقاله)

ثمین طزری، دانشجوی پزشکی

25/3/93