منو اصلی
حدیث
تقویم
                                 
آئين نامه تاسيس مركز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري

ماده 1- تعاريف مركز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري:

به محلي اتلاق مي شود كه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي جهت انجام خدمات پرستاري در سطوح مختلف پيشگيري مطابق با شرح وظايف و اختيارات تعيين شده پس از اخذ مجوز ، توسط افراد واجد شرايط و با صلاحيت دائر گردد. و از اين پس در اين آئين نامه به عنوان مركز به آن اشاره مي شود.

ماده 2- هدف:

تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه از طريق ارائه خدمات پرستاري در سطوح مختلف پيشگيري با توجه به ضوابط به شرح زير:

1-1- ارائه خدمات مشاوره اي و آموزش خود مراقبتي .
2-2- استفاده بهينه از توان نيروهاي كارآمد و متخصص پرستاري در جهت رفع مشكلات بهداشتي درماني و توانبخشي با توجه به استانداردها و محدوده وظايف پرستار.
3-2- كاهش هزينه هاي بهداشتي ، درماني و توانبخشي جامعه و كاهش هزينه تخت روز درماني كشور.
4-2- فراهم نمودن زمينه مشاركت مردمي در ارائه خدمات بهداشتي مراقبتي –درماني و آموزشي.
5-2- ارائه خدمات بهداشتي مراقبتي-درماني و آموزشي با توجه به استانداردها.
6-2- ايجاد زمينه ها مناسب براي اشتغال پرستاران در جهت ارتقاء و سلامت جامعه و رفاه اجتماعي.

ماده 3- تعاريف مفاهيم خدمات پرستاري:

الف- پرستاري:
پرستاري عبارت است از كمك به فرد سالم يا بيمار در انجام آن دسته از فعاليتهايي كه سبب حفظ و ارتقاء سلامتي گردد به نحوي كه اگر فرد توانائي ، اراده و يا آگاهي لازم را داشت ، مي توانست آن فعاليتها را بدون كمك انجام دهد.

ب- پرسنل بخش پرستاري:

1- پرستار:
پرستار به فردي اطلاق مي شود كه دوره آموزش پرستاري (كارداني-كارشناسي-كارشناسي ارشد دكترا) را طبق ضوابط شوراي عالي برنامه ريزي آموزش عالي در يكي از دانشكده هاي مصوب شوراي گسترش دانشگاهها و يا دانشكده هاي معتبر خارجي طي نموده و مدرك تحصيلي او به تائيد اداره كل فارغ التحصيلان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.

2- بهيار:
بهيار به فردي اطلاق مي شود كه دوره آموزش بهياري را طبق مصوبات آموزش و پرورش ووزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در يكي از آموزشگاههاي بهياري مجاز گذرانده و گواهي مربوطه به تائيد وزارت آموزش و پرورش رسيده باشد.

3- كمك بهيار:
به فردي اطلاق مي شود كه دوره آموزش كمك بهياري را طبق مصوبات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي طي كرده و موفق به اخذ گواهي مربوطه شده باشد.

ماده 4- وظايف مركز :

قلمرو فعاليتهاي مركز به شرح زير است:

الف- فعاليتهاي عمومي

1- آموزش بهداشت عمومي در سطوح مختلف جامعه متناسب با نياز مددجويان (فرد -خانواده- جامعه )
2- بررسي و شناخت وضعيت سلامت (جسمي-رواني –اجتماعي و معنوي) مددجويان و درصورت لزوم ارجاع به موقع به مراكز بهداشتي ، درماني و مؤسسات توانبخشي.
3- بازديد منزل و ارائه خدمات آموزشي ،مراقبتي- درماني لازم در تمام مراحل (قبل از پذيرش بيماران و بعد از ترخيص از بيمارستان)
4- آموزش خود مراقبتي به بيماران/مددجويان به منظور پيشگيري از عوارض مربوطه.
5- انجام روشهاي مراقبتي مجاز در قالب شرح وظايف رده هاي مختلف.
6- شناسائي مددجويان جامعه و ارجاع به موقع به مراكز بهداشتي درماني و توانبخشي در زمان بازديد و پيگيري موارد مشخص.
7- آموزش ارائه خدمات مراقبتي -درماني به منظور بازتواني و نوتواني مددجويان (كودكان معلول – معلولين جسمي و رواني ، سالمندان و ....)

ب) مسئوليتهاي مديريت مركز:

1- برنامه ريزي و سازماندهي براساس اهداف تعيين شده.
2- تامين و معرفي پرسنل بخش پرستاري به متقاضيان دريافت خدمات پرستاري.
3- نظارت برچگونگي انجام فعاليتهاي مركز
4- اجراي برنامه هاي آموزشي مستمر جهت ارتقاء كيفيت خدمات.
5- ارزشيابي برنامه هاي خدمات ارائه شده.
6- جمع آوري اطلاعات و ارائه آمار به مراجع ذيربط.
7- همكاري در انجام پژوهشهاي كاربردي با محققين و پژوهشگران.
8 اجراي بخشنامه هاي صادره از مراجع ذيصلاح در رابطه با وظايف مركز.
9- اعلام ليست و فهرست پرسنل بخش مركز در ساعات مختلف كاري به دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه.
10- رسيدگي به شكايات بيماران و مراجع ذيصلاح و پاسخگويي به آنها.

ماده 5- پرسنل بخش مركز:

الف- موسس مركز:
پرستار يا پرستاراني هستند كه مجوز تاسيس مركز را اخذ كرده و رئيس مركز را انتخاب مي كند.
ب- رئيس مركز:
پرستاري است كه مديريت مركز را براساس ضوابط و شرح وظايف تعيين شده عهده دار است و
پاسخگوي كليه امور جاري مركز مي باشد.
ج) سوپروايزر:
1- سوپروايزر ثابت مركز در شيفتهاي مختلف صبح -عصر -شب مسئول رسيدگي به نيازهاي بيماران/مددجويان و مشكلات مركز مي باشد.
2- سوپروايزر غيرثابت جهت نظارت و ارزشيابي و ارائه خدمات به مددجويان

د: پرسنل بخش

1- پرسنل بخش در گردش شامل پرستاران با تخصص هاي مختلف،بهياران و كمك بهياران متناسب با خدمات
2- پرسنل بخش پشتيباني : متناسب با حجم كار.

ماده 6- شرايط متقاضيان كار در مركز:

الف- شرايط عمومي براي كليه پرسنل بخش مركز:
1- داشتن گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
2- ارائه گواهي انجام خدمات قانوني

ب) شرايط اختصاصي:

1- موسس مركز:
- دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي پرستاري
2- رئيس مركز:
- دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد با حداقل دو سال سابقه كار در مراكز بهداشتي -درماني و آموزشي.... و يا مدرك كارشناسي با حداقل پنج سال سابقه كار مفيد در مراكز ياد شده.
تبصره 1- گذراندن طرح جزء سوابق كاري محسوب مي شود.
تبصره 2- موسس مركز در صورت واجد شرايط بودن مي تواند رئيس مركز نيز باشد.

ماده 7- پزشكان ،پرستاران ، پيراپزشكان و ساير حرف وابسته به گروه پزشكي مي توانند با مركز قرارداد مشاوره منعقد نمايند.

ماده 8- حق العمل (كارمزد):

با توجه به مصوبات و طبق دستورالعملها و تعرفه هاي اجرايي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي است.

ماده 9- روش پذيزش بيمار/مددجو:

1- ارجاع از موسسات بهداشتي درماني (دولتي و خصوصي).
2- ارجاع از مطب پزشكان.
3- مراجعه مستقيم مددجو يا وابستگان وي همراه دستور پزشك معالج.

ماده 10 : مركز موظف است در مورد درخواست بيمار يا وابستگان او جهت انجام خدمات پرستاري در منزل، قراردادي را كه حيطه عمليات مراقبتي و تعرفه و بهاي خدمات را مشخص مي نمايد تنظيم و به امضاء طرفين برساند.

ماده 11 - شرايط مكان مركز:

مركز داراي امكانات و تجهيزات لازم جهت انجام خدمات مورد نياز مددجويان و بيماران مطابق با ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود. تجهيزات مورد نياز متعاقباً اعلام خواهد شد.

ماده 12 - محل مركز: محل ساختمان مركز و تجهيزات موجود در آن بايد قبل از صدور مجوز و شروع بهره برداري توسط كارشناسان ذيربط دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه مورد ارزشيابي و تائيد قرار گيرد.

ماده 13 : پروانه تاسيس به نام اشخاص حقيقي ، حقوقي و خيريه و شركت تعاونيهاي خدمات بهداشتي درماني صادر خواهد شد.

ماده 14 - صدور مجوز:

به هر متقاضي واجد شرايط و صلاحيت موضوع اين آئين نامه فقط پروانه تاسيس يك مركز اعطا مي گردد. اين پروانه ، پروانه قانوني است كه از طريق حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تصويب كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي موضوع ماده20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي ، مواد خوراكي، آشاميدني مصوب سا ل1334 و اصلاحيه در سال 1367 جهت فعاليت مركز صادر خواهد شد.

ماده 15 : نظارت و ارزشيابي كليه خدمات ارائه شده توسط اين مركز در سراسر كشور به عهده دانشگاهها /دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه خواهدبود.

ماده 16 : پس از كسب موافقت اصولي از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، حداكثر ظرف مدت يكسال مهلت مندرج در قرارداد تاسيس منعقده بين وزارت متبوع و متقاضيا ن بايد مركز جهت ارائه خدمات آماده و قبل از شروع بكار مراتب را براي بازديد و تائيد نهايي به دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه كتبا" اعلام نمايد و در صورت عدم آمادگي بنا به دلايلي ، براساس مفاد قرارداد تاسيس عمل خواهد گرديد .

ماده 17 : تغييرات نام و محل مركز بايد با هماهنگي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه و با موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشد ،دراينصورت پروانه جديد به نام و يا محل جديد صادر خواهد شد.

ماده 18 : در صورت غيبت رئيس مركز به هر دليل ، مؤسس مركز موظف است فرد واجدشرايطي را به جايگزيني نامبرده معرفي نمايد.

ماده 19 : در صورتيكه مؤسس يا (مؤسسين) به دلايل موجهي قصد تعطيل و انحلال مركز را داشته باشند مراتب با ذكر دليل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني مربوطه گزارش نمايند.

ماده 20 : تشكيل پرونده شامل ضبط مشخصات كامل بيمار يا مددجو، نام پزشك، نام پرستا ر ،پيراپزشك و مراحل سير بيماري ، اقدامات انجام شده براي بيمار، بايگاني و نگهداري مدرك جهت هريك از گيرندگان خدمات الزامي است.

ماده 21 : در ارائه خدمات پرستاري به بيماران و مددجويان رعايت طرح انطباق براي مركز الزامي است.

ماده 22 : درصورتي كه مؤسس يا مؤسسين مركز از ضوابط ، مقررات و وظايف موضوع اين آئين نامه تخطي نمايند به نحو زير اقدام خواهد شد:

1-22- تذكر شفاهي با قيد موضوع در صورت جلسه بازرسي محل توسط دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذيربط.
2-22- اخطار كتبي توسط دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذيربط.
3-22- لغو پروانه تاسيس و تعطيل مركز به مدت يك تا 3 ماه بنا به پيشنهاد دانشگا ه /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذيربط و تصويب كميسيون قانوني موضوع ماده 20
-4-22 لغو پروانه تاسيس و تعطيل مركز به مدت سه ماه تا يك سال به پيشنهاد دانشگا ه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه و تصويب كميسيون قانوني موضوع ماده 20
5-22- لغو دائم پروانه تاسيس مركز به پيشنهاد دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه و تصويب كميسيون قانوني موضوع ماده 20 و عندالزوم اعلام آن به مراجع قضائي.

ماده 23 : شرح وظايف و خدمات ارائه شده توسط اين مراكز در ضميمه آئين نامه پيوست مي باشد.

 اين آئين نامه در 23 ماده و 2 تبصره و يك ضميمه پيوستي درتاريخ 26/5/78 به تصويب رسيد.
                                                                          
                                                                              دكتر محمد فرهادي
                                                                                           وزير

آخرین مطالب
گزارش تصويري برگزاري آزمون بكارگيري  نيروهاي قراردادي گروه پرستاري -93/4/6
ابلاغ سطوح سازمانی پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی

آئين نامه استفاده از دانشجويان گروه پرستاري در بالين

   پرسشنامه لباس فرم كادر پرستاري كشور

اطلاعيه نتايج نهايي آزمون تير 93


دستورالعمل و فرم قراردادخريدخدمت پاره وقت ساعتي پرستار

كتاب برنامه ريزي استراتژيك

ارزیابی عملکرد پرستاران

برنامه توسعه فردی   
فرم ثبت نام دوره های نیازسنجی شده کارکنان بیمارستان ها  
فرم ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان   
فرم نتایج آزمون توانمندسازی اولیه -شناسایی نارسایی ها -اقدامات اصلاحی    
فرم نیازسنجی آموزشی سالانه کارکنان 
چک لیست توجیهی نیروهای بدو ورود   
آزمون توجیهی بدو ورود   
بودجه بندی برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری 1393
 تقویم جلسات مدیریت پرستاری در سال 93
بخشنامه لزوم هماهنگی ارزیابی مدیران پرستاری بیمارستانها با مدیریت پرستاری دانشگاه
همایش تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجموعه قوانین و مقررات ارزیابی کارکنان
آئین نامه ها و فرم های طرح های پژوهشی
فرم انتخاب کادر پرستاری برگزیده
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی ،استعلاجی و مراقبت ،شیردهی و بدون حقوق -مورخ 91/07/04

پمفلت های آموزشی سالمندان
بیماران دیابتی
نکات آموزشی برای بیماران سوانح و امداد ، جراحی عمومی ، ضربه سر ، سوختگی و ارتوپدی
آموزش کمک های اولیه در حوادث و سوانح برای افراد غیر حرفه ای
دانستنی های پزشکی
 بیماری های واگیر
بیماریهای زنان و زایمان
بیماران خاص (نارسایی کلیه ، ام اس(مولتیپل اسکلروزیس ) ، هموفیلی ، تالاسمی )
روش تحقیق در پرستاری
گزارش تصویری بازدید معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی
گزارش تصویری نشست مشترک معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت با معاون محترم درمان ، مدیران پرستاری و اعضاء نظام پرستاری 92/10/21
گزارش تصویری شرکت سوپروایزرین ک�%