معرفي

اعضاء ستاد حاكميت باليني دانشگاه علوم پزشكي سبزوار


خانم دكتر عزت اديبان                          مسوول حاكميت باليني

خانم معصومه سادات علوي                كارشناس حاكميت باليني

 

شرح وظايف ستاد حاكميت باليني در دانشگاه ها

ستاد اجرایي حاکمیت خدمات بالینی دانشگاه‌ها

ستادی است که مسئول کلیه برنامه های علمی- فنی و اجرایی در جهت نهادینه شدن حاکمیت خدمات بالینی در دانشگاههای علوم پزشکی است.

اعضا ستاد (حداقل شامل اعضا زير بوده اما در هر دانشگاه با توجه به شرایط و صلاحدید رییس دانشگاه قابل افزایش است):

-      ریاست دانشگاه (رییس ستاد)

-      معاونت درمان دانشگاه (دبیر ستاد)

-      معاونت آموزشی

-      دو نفر ازاعضا هیئت علمی دانشگاه با حکم رییس دانشگاه

-      دو تا 5 نفر ازکارشناسان توانمند و باتجربه معاونت درمان در بحث ارتقاء کیفیت

-      دو رییس بیمارستان تحت پوشش دانشگاه

شرح وظایف ستاد اجرايی حاکمیت خدمات بالینی دانشگاه‌ها :

-      سياست‌گذاري‌هاي منطقه‌اي ، تاييد و بومی سازی مبانی و مصادیق حاکمیت بالینی  و اجرا و استقرار آن در سطح دانشگاه علوم پزشکی.

-      توانمند سازی کارشناسان برجسته و آماده سازی آنان برای آموزش و برگزاری کارگاه‌ها و جلسات آموزشی در حوزه دانشگاه با هماهنگی دبیرخانه حاكميت باليني مستقر در معاونت درمان وزارت بهداشت

-      درگیر نمودن اعضا هیئت علمی دانشگاه در برنامه

-      فراهم سازی و تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف ارتقاي کیفیت درمان در بستر حاکمیت خدمات بالینی با استفاده از توان و ظرفیت دانشگاه

-      نظارت فعال و مستمر بر اجرای مبانی و مصادیق حاکمیت خدمات بالینی در مراکز درمانی تحت پوشش

-      ایجاد همسویی و همدلی بین کلیه ذینفعان (مديران اعم از ارشد و مياني، كارشناسان، متخصصان و كاركنان) اجرای برنامه حاکمیت بالینی در دانشگاه

-      تبادل اطلاعات و تجربيات در مسير اجراي برنامه با كميته علمي- فني دفتر حاكميت خدمات باليني در وزارت بهداشت و ارسال مستندات اين تجربيات به دبيرخانه حاكميت خدمات باليني

-     آموزش روسا، مديران و كارشناسان بيمارستان هاي تحت پوشش با همكاري كارشناسان منتخب آموزش ديده كميته علمي-فني و ارسال گزارش آموزش ها به دبيرخانه حاكميت خدمات باليني در وزارت بهداشت

-      ارسال گزارشات فصلي و ساليانه براساس فورمت كشوري به دبيرخانه حاكميت خدمات باليني در وزارت بهداشت

 

 

 

 <>