کارکنان کتابخانه مرکزی:      

   

مسئول کتابخانه

نام و نام خانوادگی: ملیحه دلیلی

رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل mdalilisaleh@gmail.com :

شماره تماس: 8533

 http://www.medsab.ac.ir/uploads/dalili.jpg

کتابدار امانت

نام و نام خانوادگی: مریم کوهستانی

رشته تحصیلی: کارشناسی ادبیات انگلیسی

ایمیل:   mariakoohestani@gmail.com

شماره تماس: 8458

کتابدار پایگاه عرضه اطلاعات

نام و نام خانوادگی: مهری سالاری

رشته تحصیلی: کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی

ایمیل mehrisalari88@gmail.com :

شماره تماس: 8458

http://www.medsab.ac.ir/uploads/salari.JPG

کتابدار مرجع

نام و نام خانوادگی: حسین کوشا

رشته تحصیلی: کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی

ایمیل kousha6@gmail.com :

شماره تماس: 8470

http://www.medsab.ac.ir/uploads/kousha.jpg