لیست خدمات

عنوان خدمت شناسه خدمت شناسنامه خدمت فلوچارت سایر
ارتقاء ، آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت  دریافت فایل
 دریافت فایل  
آموزش مستمر جامعه پزشکی  دریافت فایل  دریافت فایل راهنما
 تشکیل پرونده الکترونیک سلامت  دریافت فایل  دریافت فایل  
 توزیع الکترونیکی پزشکان و صدور گواهی مربوطه  دریافت فایل  دریافت فایل راهنما
ثبت الکترونیکی گواهی ولادت و مرگ  دریافت فایل  دریافت فایل  
خدمات الکترونیکی پزشک خانواده  دریافت فایل  دریافت فایل  
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی  دریافت فایل  دریافت فایل  
سرویس های کدگذاری سلامت  دریافت فایل  دریافت فایل  
صدور کارت بهداشت