• برگزاری کارگاه نظام پرداخت در حوزه بهداشت و آموزش سامانه سیب در شبکه خوشاب
  .

 • امکان استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه
  امکان استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه

 • دسترسی Embase
  دسترسی به پایگاه Embase برقرار است.

 • امانت کتاب برای امتحانات
  امانت کتاب برای امتحانات از 3 دیماه خواهد بود.

 • برگزاری کارگاه پرداخت مبتی بر عملکرد در حوزه معاونت بهداشتی
  کارگاه سه روزه آشنایی با نظام پرداخت مبتی بر عملکرد براساس خدمات راستی آزمایی شده در سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار شد.