منو اصلی
حدیث
تقویم

 

  • فرم نیازسنجی آموزشی سالانه کارکنان
  • فرم ثبت نام دوره های نیازسنجی شده کارکنان بیمارستان ها
  • فرم ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان

فرم نیازسنجی آموزشی سالانه کارکنان بر اساس

            شرح وظایف ، برنامه استراتژیک ، بهبود کیفیت ، تحلیل شاخص ها و سیستم گزارش خطاها

واحد/بخش:                             بیمارستان:

مشخصات فردی و شغلی :

نام ونام خانوادگی :

شماره ملی :

آخرین مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

سابقه خدمت :

عنوان پست سازمانی :

واحد محل خدمت:

تاریخ تکمیل فرم :

 

آموزش های اجباری

 آموزش های لازم که بایستی تمام کارکنان حداقل سالی یکبار به صورت مدون یا غیر مدون از طریق کنفرانس ، شرکت در سمینارها ،ارائه پمفلت و ... بگذرانند به شرح ذیل می باشد :

1-     اجرای صحیح احیای قلبی – ریوی – مغزی  پایه و آموزش AED (کادر اداری )

2-     انجام صحیح احیای قلبی – مغزی – ریوی پیشرفته و استفاده از دفیبریلاتور ، ونتیلاتور و سایر تجهیزات تخصصی (کادر درمان)

3-     مدیریت در .....( بحران ، خطر و آتش نشانی و Drill آتش نشانی )

4-      ایمنی بیمار و ایمنی سلامت شغلی کارکنان ، کنترل عفونت و بهداشت محیط

5-     مهارت های برقراری ارتباط ( نقش کارکنان در تشخیص ارزش ها و عقاید گیرندگان خدمت و رعایت حقوق آنان – ارتقای مهارت های رفتاری و ارتباطی کارکنان

همکار محترم : لطفا علاوه بر دوره های اجباری فوق آموزشهای مورد نیاز جهت ارتقاء توانمندی و مهارت خودتان را در جدول زیر بترتیب اولویت بنویسید .

ردیف

آموزشهای مورد نیاز بر اساس شرح وظایف پست سازمانی

 آموزشهای مورد نیاز در جهت اجرای برنامه استراژیک

 آموزشهای لازم در جهت بهبود کیفیت

 آموزش های لازم جهت انجام تحلیل شاخص ها و سیستم گزارش خطاها

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

امضاء و تاریخ تکمیل فرم توسط ذینفع :  

نظریه مسول بخش / واحد: آیا اولویت بندی دوره های آموزشی مورد تایید مسول مربوطه می باشد ؟         بلی□                خیر □

 

در صورت پاسخ منفی ترتیب اولویت بر اساس شماره ردیف توسط ایشان درج گردد:

 

                      امضاء مسول بخش / واحد  :                                                                                                    امضاء سوپروایزر آموزشی:

           

 

فرم ثبت نام دوره های نیاز سنجی شده 

کارکنان بیمارستان ها

 

واحد/بخش:                             بیمارستان:

مشخصات فردی و شغلی :

نام ونام خانوادگی :

شماره ملی :

آخرین مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

سابقه خدمت :

عنوان پست سازمانی :

واحد محل خدمت:

تاریخ تکمیل فرم :

 

همکار محترم :

با توجه به برگزاری کارگاههای مدون و با توجه به لزوم افزایش توانمندیها و مهارت های حرفه ای ،خواهشمند است به ترتیب اولویت و با توجه به سقف اعلامی از سوی واحد محل خدمت )40ساعت جهت کلیه همکاران و 60ساعت جهت مدیران)نسبت به انتخاب دوره های مورد نیاز در جدول زیر اقدام فرمائید

 

ردیف

عنوان کارگاه پیشنهادی به ترتیب اولویت

مدت

زمان

مکان برگزاری

گروه هدف

پرستاران

سرپرستاران و سوپروایزران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء و تاریخ تکمیل فرم توسط ذینفع :  

امضاء و نظریه مسول بخش / واحد:

امضاء و نظریه  سوپروایزر آموزشی:

امضاء و نظریه مدیر پرستاری::

 

               

   

فرم ارزیابی اثر بخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان

 

واحد/بخش:                                 بیمارستان:

نام و نام خانوادگی :

پست سازمانی :

بخش :

تاریخ اخذ آزمون :

 

عنوان آزمون

اولیه  1

دوره ای1

 

 

روش اخذ آزمون

کتبی  1

شفاهی 1

عملی1

 

نتایج آزمون:

الف) كتبي :  1- عالي (20-17) 1                 2- خوب(99/16- 15) 1                     3                        -متوسط(99/14-13) 1                4-ضعيف (زير 13) 1

 

ب)شفاهي     1- مطلوب  1    2- نامطلوب 1

ج) عملي:   1-مطلوب 1 2-نامطلوب 1

 

در ارزیابی اثر بخشی سطح اول در صورتيكه فرد در آزمونهاي توانمندي نمره بالاي 15 و  در آزمونهاي شفاهي و عملي توانمندسازي  نمره مطلوب اخذ نمايد توانمندي انجام مسئوليت محوله را دارا مي باشد.در غیر اینصورت نيازمند توسعه مهارت و توانمندي هاي خود جهت انجام مسئوليت و ايفاء نقش خويش مي باشد.و باید آزمونها مجددا تکرا شود

 

در ارزیابی اثر بخشی سطح دوم شاخص های عملکردی واحد محل آموزش  مانند رضایت بیماران و کارکنان ، CPRموفق ، حوادث ناخواسته و... سنجیده  می شود

 

 1–

5-

 

2 –

6-

 

3-

7-

 

4-                                                                                                                                                                                                    

8-

 

تحلیل سطوح

 

  • تحلیل  سطح اول :

 

 

 

 

 

·       تحلیل  سطح دوم: 

 

 

 

 

نام و امضاء مسئول واحد/ بخش

 

 

             

                                   

                                                                                                                                                                    

   دانلود : فرم ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان           حجم فایل 39 KB
   دانلود : فرم ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان           حجم فایل 118 KB
   دانلود : فرم نیاز سنجی آموزشی کارکنان           حجم فایل 143 KB
   دانلود : فرم نیازسنجی آموزشی سالانه کارکنان           حجم فایل 31 KB
   دانلود : فرم ثبت نام دوره های نیازسنجی کارکنان بیمارستان           حجم فایل 88 KB
   دانلود : فرم ثبت نام دوره های نیازسنجی شده کارکنان بیمارستان           حجم فایل 35 KB

آخرین مطالب
گزارش تصويري برگزاري آزمون بكارگيري  نيروهاي قراردادي گروه پرستاري -93/4/6
ابلاغ سطوح سازمانی پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی

آئين نامه استفاده از دانشجويان گروه پرستاري در بالين

   پرسشنامه لباس فرم كادر پرستاري كشور

اطلاعيه نتايج نهايي آزمون تير 93


دستورالعمل و فرم قراردادخريدخدمت پاره وقت ساعتي پرستار

كتاب برنامه ريزي استراتژيك

ارزیابی عملکرد پرستاران

برنامه توسعه فردی   
فرم ثبت نام دوره های نیازسنجی شده کارکنان بیمارستان ها  
فرم ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان   
فرم نتایج آزمون توانمندسازی اولیه -شناسایی نارسایی ها -اقدامات اصلاحی    
فرم نیازسنجی آموزشی سالانه کارکنان 
چک لیست توجیهی نیروهای بدو ورود   
آزمون توجیهی بدو ورود   
بودجه بندی برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری 1393
 تقویم جلسات مدیریت پرستاری در سال 93
بخشنامه لزوم هماهنگی ارزیابی مدیران پرستاری بیمارستانها با مدیریت پرستاری دانشگاه
همایش تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجموعه قوانین و مقررات ارزیابی کارکنان
آئین نامه ها و فرم های طرح های پژوهشی
فرم انتخاب کادر پرستاری برگزیده
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی ،استعلاجی و مراقبت ،شیردهی و بدون حقوق -مورخ 91/07/04

پمفلت های آموزشی سالمندان
بیماران دیابتی
نکات آموزشی برای بیماران سوانح و امداد ، جراحی عمومی ، ضربه سر ، سوختگی و ارتوپدی
آموزش کمک های اولیه در حوادث و سوانح برای افراد غیر حرفه ای
دانستنی های پزشکی
 بیماری های واگیر
بیماریهای زنان و زایمان
بیماران خاص (نارسایی کلیه ، ام اس(مولتیپل اسکلروزیس ) ، هموفیلی ، تالاسمی )
روش تحقیق در پرستاری
گزارش تصویری بازدید معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی
گزارش تصویری نشست مشترک معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت با معاون محترم درمان ، مدیران پرستاری و اعضاء نظام پرستاری 92/10/21
گزارش تصویری شرکت سوپروایزرین ک�%