سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319 کد پستی: 9617913114- 9617913112

تلفن: 44018319-051

تلفن گویا: 44018499-051

     آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir

پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir

می توانید برای تماس با هر یک از واحد های ذیل، شماره 4401 رابه ابتدای شماره اضافه نمایید.شماره تلفن

نام واحد

ردیف

8319 خانم دکتر قراط (معاون تحقیقات) 1
8484

(آقای درویش (دفتر معاونت تحقیقات

2

8325

(خانم محمودآبادی- خانم مقیمی-خانم عاطفی(واحد طرحها 

3

8325

(خانم میرچولی(مرکز رشد

4

8345

(خانم مشکانی(سامانه پژوهان

5

8370

(خانم بخشی(دفتر مجله

6

8371

(آقای دکترعصاررودی(مدیریت مراکز تحقیقاتی

7

8486

(آقای دکتر ساقی(مرکز رشد

8

8497

(خانم دکتر فیض آبادی( علم سنجی

9

8487

(خانم گودرزیان(مرکز سالمندان

10

8481

(آقای دکتر غلامی( مدیریت پژوهش

11

8383 

(آقای جواهری( مرکز لیشمانیوز

12

1126
خانم خسروجردی (مرکز تحقیقات کوهورت)

13

8485

(خانم آران( کمیته اخلاق 

14

8336

(خانم نصرآبادی(کارشناس پژوهش

15

8489

(خانم کلاته(حسابداری 

16

8496

(خانم وحدت(حسابداری

17

 8367

خانم داوری نیا (مدیر کمیته تجقیقات دانشجویی)

18

8356 خانم نوروزی (کمیته تجقیقات دانشجویی) 19

 8380

 نگهبان

20
نشانی: سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319   / کد پستی: 9617913114- 9617913112  / فکس: 44018484-051  / تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir              پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir