معرفی ریاست و اعضای شورا

 

اعضای شورای انتشارات دانشگاه

سرکار خانم دکتر قراط ........................... معاونت محترم تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر عصاررودی ...................رئیس اداره انتشارات

جناب آقای دکتر شموسی.........................نماینده کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

جناب آقای تدین فر................................عضو محترم هیات علمی

جناب آقای احمدی آسور.........................دبیر شورای سیاستگذاری نظام پیشنهادات

سرکار خانم دکتر امین.........................عضو محترم هیات علمی

سرکار خانم دکتر هاشمیان...................... مدیر گروه آموزش بهداشت

سرکار خانم دکتر توفیقیان......................عضو محترم هیات علمی