گزارش تازه های کتاب منتشر شده دانشگاه

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

1

بهداشت مادر و کودک

رویا باغانی، مریم عطااللهی، صفورا جهان آرا

1398

2

ارزیابی نکات کلیدی در بیماری های زنان

رویا باغانی، مریم عطااللهی، صفورا جهان آرا

1398