آیین نامه ها و فرمها
   دانلود : فرم پيشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه.docx           حجم فایل 87 KB
   دانلود : آیین_نامه_ها.pdf           حجم فایل 2631 KB
   دانلود : گواهی_چاپ_لگو.doc           حجم فایل 148 KB
   دانلود : فرم_داوری.doc           حجم فایل 302 KB
   دانلود : فرم_داوری_مرجع.doc           حجم فایل 214 KB
   دانلود : تقاضانامه_داوری.doc           حجم فایل 146 KB