1 فرایند ارسال مقاله 15  فرایند تشکیل پرونده برای طرح های مصوب و ارائه گزارش های دوره ای
2 فلوچارت انتشارات 16  فرایند واحد قراردادها
3 فلوچارت فرآیند تصویب پایان نامه ها 17  فرایند بررسی و تصویب طرح در مرکز رشد
4 فلوچارت واحد مجلات 18  فرایند محاسبه گرنت
5 فلوچارت واحد طرح ها 19  فرایند دریافت کد اخلاق در سامانه پژوهان برای طرح های ارجاع شده از خارج دانشگاه به کمیته اخلاق
6 فلوچارت سامانه پژوهان 20  فرایند دریافت کد اخلاق دردانشگاه علوم پزشکی سبزوار از طریق سامانه پژوهان
7 فلوچارت مرکز رشد 21  فرایند کار کمیته اخلاق داشگاه علوم پزشکی سبزوار در خصوص نظارت بر طرح های پژوهشی
8 فلوچارت تشکیل پرونده و گزارش پیشرفت  طرح ها  22  فرایند تصویب طرح در مراکز تحقیقاتی
9

فلوچارت تصويب طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

23  فرایند برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری

10

فرایند صدور معرفی نامه شروع اجرای طرح/پایان نامه در

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - ارجاع شده از خارج دانشگاه

24  
11 فرایند مشاور به اعضاء هیات علمی جهت استفاده از دوره های فرصت مطالعاتی 25  
12 فرایند رسیدگی به درخواست اعضای هیات علمی این دانشگاه برای استفاده 26  
13 فرایند تقاضای شرکت در کنگره های خارجی 27  
14 فرایند بررسی وتصمیم گیری فرصت های مطالعاتی 28  


نشانی: سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319   / کد پستی: 9617913114- 9617913112  / فکس: 44018484-051  / تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir              پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir