کتابخانه خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
تازه های کتاب: (لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب 97)

آدرس خوابگاه دختران: ساختمان شماره 1، جنب پلیس راه 

تلفن:44264588

آدرس خوابگاه پسران: ساختمان شماره 2

تلفن: 44445648

تلفن: 44446070

ایمیل: centlib@medsab.ac.ir