فرم نظرسنجی کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
نام : *
نام خانوادگی : *
سمت: هیات علمی دانشجو کارمند سایر
رشته تحصیلی:
*
مقطع تحصیلی:
*
میزان رضایت: عالی خوب متوسط ضعیف
نظر، پیشنهاد و انتقاد: