• تاریخچه مطالعاتی دانشمندان
    تاریخچه مطالعاتی دانشمندان

  • لوگو مرکز تحقیقات
    لوگو مرکز تحقیقات

  • معرفی
    لیشمانیوز از بیماری های مشترک بین انسان و حیوان است که در اغلب نقاط دنیا به ویژه در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دیده می شود. گستردگي بيماري در تمام قار ه هاي جهان به جز استراليا مشهود است.این بیماری به عنوان یکی از معضلات بهداشتی، به شکل ضایعات پوستی (سالک)، پوستی – مخاطی (اسپوندیا) و احشایی (کالاآزار) مشاهده می شود.ايران يكي از ده كشور در جهان است كه بيشترين موارد بيماري ليشمانيوز جلدي در آن گزارش میگردد