اعضای شورای پژوهشی

دکتر محمد محمدزاده

دکتر رحیم گل محمدی

دکتر بهاره امین

دکتر حافظ حیدری

دکتر صمد ناظمی

دکتر حسین معلایی

دکتر داوود مهدیان

دکتر حسين الياسی

دکتر محسن نعیمی پور

آقای ابوالفضل راد