دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧
بیمارستان امداد شهید بهشتی

مسئول واحد توسعه  آموزش(EDO) بیمارستان امداد شهید بهشتی: سرکار خانم خدادادی

واحدها
گزارش عملکرد مرکز