دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧
بیمارستان حشمتیه

مسئول واحد توسعه  آموزش(EDO) بیمارستان حشمتیه:  سرکار خانم زارعی

واحدها
گزارش عملکرد مرکز