جمعه ٠٤ خرداد ١٣٩٧
مسئول واحد

مسئول کمیته پژوهش در آموزش:

دکتر حمید جوینی

دکترای آموزش بهداشت

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوارکارشناس کمیته :

 الهه قریشی نژاد

تلفن تماس :44018462

 تلفن تماس : 44011491-051

واحدها
گزارش عملکرد مرکز