کتابخانه بیمارستان حشمتیه

کتابدار: خانم فرخ و خانم نودهی

آدرس: خیابان اسدآبادی

تلفن: 44011780

ایمیل: centlib@medsab.ac.ir

سالن مطالعه و مخزن کتابخانه


پایگاه های اطلاعاتی
نشریات الکترونیکی

کتاب الکترونیکی
پزشکی مبتنی بر شواهد

پایان نامه خارجی
اطلاعات دارویی
پرستاری
فیلم پزشکی
فیلم پزشکی
فیلم و تصویر پزشکی
فیلم و تصویر پزشکی