کتابخانه بیمارستان حشمتیهکتابخانه بیمارستان حشمتیه در سال 1394 با هدف تامین منابع برای پزشکان و پرسنل بیمارستان تاسیس شد و مجهز به بخش مخزن، سالن مطالعه، بخش مجلات و ... است.    

کتابدار: خانم فرخ و خانم نودهی

تعداد کتاب: 400 عنوان   988 نسخه

تازه های کتاب: (لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب 97)

آدرس: خیابان اسدآبادی

تلفن: 44011780

ایمیل: centlib@medsab.ac.ir

سالن مطالعه و مخزن کتابخانه