بیمارستان امداد شهید بهشتیکتابخانه بیمارستان امداد شهید بهشتی با هدف تامین منابع برای پزشکان و پرسنل بیمارستان تاسیس شد و مجهز به بخش مخزن، سالن مطالعه، بخش مجلات و ... است.  

کتابدار: خانم غنی آبادی و آقای رحیمی

تعداد کتاب:          2189عنوان           9632نسخه

تازه های کتاب: (لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب 97)

آدرس: سبزوار خ رازی

تلفن: 44640115

ایمیل: centlib@medsab.ac.ir