بیمارستان مبینیکتابخانه بیمارستان مبینی  در سال 1368 با هدف تامین منابع برای پزشکان و پرسنل بیمارستان تاسیس شد و مجهز به بخش مخزن، سالن مطالعه، بخش مجلات و ... است.  

کتابدار: خانم میترا امامی

تعداد کتاب:         1764 عنوان             8832 نسخه


تازه های کتاب: (لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی 97)

 

 

آدرس: خ کاشفی

 

تلفن: 44243233

ایمیل: centlib@medsab.ac.ir