کتابخانه بیمارستان مبینی               

کتابدار: خانم میترا امامی

آدرس: خ کاشفی

تلفن: 44243233

ایمیل: centlib@medsab.ac.ir

پایگاه های اطلاعاتی
نشریات الکترونیکی

کتاب الکترونیکی
پزشکی مبتنی بر شواهد

پایان نامه خارجی
اطلاعات دارویی
پرستاری
فیلم پزشکی
فیلم پزشکی
فیلم و تصویر پزشکی
فیلم و تصویر پزشکی