بیمارستان واسعیکتابخانه بیمارستان واسعی در سال 1381 با هدف تامین منابع برای پزشکان و پرسنل بیمارستان تاسیس شد و مجهز به بخش مخزن، سالن مطالعه، بخش مجلات و ... است.           

کتابدار: خانم پورسعید

تعداد کتاب:         4810 عنوان             14351 نسخه

تازه های کتاب: (لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی 97)

آدرس: بیمارستان واسعی

تلفن: 44653866

ایمیل: centlib@medsab.ac.ir

 

 

مخزن


سایت


سالن مطالعه


بخش مجلات