بخش فهرست نویسی:

در این بخش  فهرست نویسی و آماده سازی کتب خریداری شده و اهدایی و سایر متابع با استفاده از نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش انجام می پذیرد.

فعالیت ها:

* ثبت و فهرست نویسی و آماده سازی کتب فارسی

* ثبت و فهرست نویسی و آماده سازی کتب لاتین

* ثبت و فهرست نویسی و آماده سازی نشریات

* ثبت و فهرست نویسی و آماده سازی پایان نامه ها

*  فهرست نویسی و آماده سازی لوح های فشرده

پایگاه های اطلاعاتی
نشریات الکترونیکی

کتاب الکترونیکی
پزشکی مبتنی بر شواهد

پایان نامه خارجی
اطلاعات دارویی
پرستاری
فیلم پزشکی
فیلم پزشکی
فیلم و تصویر پزشکی
فیلم و تصویر پزشکی