بخش فهرست نویسی

در این بخش  فهرست نویسی و آماده سازی کتب خریداری شده و اهدایی و سایر منابع با استفاده از نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش انجام می پذیرد.

فعالیت ها:

·       ثبت و فهرست نویسی و آماده سازی کتب فارسی

·       ثبت و فهرست نویسی و آماده سازی کتب لاتین

·       ثبت و فهرست نویسی و آماده سازی نشریات

·       ثبت و فهرست نویسی و آماده سازی پایان نامه ها

·       فهرست نویسی و آماده سازی لوح های فشرده

تاریخ بروزرسانی: یکشنبه 11 آذر 97