معرفی واحد

 

خانم مریم خسروجردی

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

مسئول بهبود کیفیت بیمارستان

مسئول روابط عمومی بیمارستان

مسئول کمیته ها

مسئول حقوق گیرنده خدمت

مسئول HSRبیمارستان

کارشناس مراقبت در منزل

 

شرح وظایف:

- تشکیل تیم تدوین برنامه استراتژیک و تدوین و بازنگری آن به طور سالانه
-
پایش اجرای برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت
-
شناسایی فرآیندهای اصلی و تصویب در تیم مدیریت اجرایی
-
تعیین شاخص های فرآیندی، پیشرفت برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت، عملکردی بالینی و غیربالینی
-
جمع آوری و تحلیل شاخص ها و ارائه به تیم مدیریت اجرایی و در صورت لزوم انجام اقدام اصلاحی و یا تدوین برنامه بهبود کیفیت
-
هدایت بخشها و واحدهای بیمارستان در جهت شناسایی مشکلات و انجام اقدام اصلاحی و ذخیره سوابق اصلاحی در یک فایل الکترونیک
-
تشکیل تیم های تخصصی جهت تدوین و بازنگری خط مشی ها، روشهای اجرایی و دستورالعملها
-
پیگیری و پایش خودارزیابی استانداردهای اعتباربخشی توسط بخشها و واحدها هر 3 ماه و تحلیل نتایج و انجام اقدام اصلاحی و یا تدوین برنامه بهبود کیفیت
-
تشکیل تیم ارزیابی داخلی با محوریت تیم مدیریت اجرایی و تحلیل نتایج و انجام اقدام اصلاحی و یا تدوین برنامه بهبود کیفیت هر 6 ماه
-
ثبت نتایج ارزیابی داخلی در سامانه الکترونیکی آنلاین وزارت بهداشت