ریاست

 

خانم دکتر بهناز سویزی

ریاست بیمارستان

متخصص زنان ، زایمان ونازایی