ارائه پیشنهاد
 

فرم ارائه پیشنهاد و انتقاد پرسنلی

*  پیشنهاد دهنده
   محل خدمت
*  واحد محل خدمت
   مدرک تحصیلی
*   عنوان
*   شرح مشکل/ مساله
   شرح پیشنهاد و مزایای تغییر در صورت انجام
 
پیوست مستندات (در صورت وجود)
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
* 
 کد امنیتی