سه شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٦
گواهينامه اعتباربخشي بيمارستان واسعي