گزارش ارزشیابی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان

با توجه به ارزشیابی انجام شده سال 1394 مراکز تحقیقاتی از سوی وزارت مطبوع مرکز تحقیقات سلامت سالمندان در میان 125 مرکز تحقیقاتی فاقد ردیف مستقل بودجه با یک تا 3 سال سابقه فعالیت و بر اساس شاخص های تعداد مقالات و ارجاعات گرفته شده وشاخص اچ رتبه 69 را کسب کرده است.

مرکز تحقیقات سلامت سالمندان با داشتن  1 مقاله ISI  ، 3 مقاله PUBMED و 2 مقاله scopus در این ارزشیابی مورد ارزیابی قرار گرفت که به لطف خدا در ارزشیابی سال آینده روند رو به رشدی را نشان می دهد. نتایج بدست آمده ودر پیش رو حاصل فعالیت همکاران در این حیطه پژوهشی می باشد.