شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
لیست تلفن های داخلی بیمارستان واسعی سبزوار