چهارشنبه ٠١ آذر ١٣٩٦
لیست تلفن های داخلی بیمارستان واسعی سبزوار