چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦
لیست تلفن های داخلی بیمارستان واسعی سبزوار