چهارشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٧
لیست تلفن های داخلی بیمارستان واسعی سبزوار