يکشنبه ٠٢ ارديبهشت ١٣٩٧
برنامه پزشکان عمومی بیمارستان واسعی سبزوار