يکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧
برنامه پزشکان عمومی بیمارستان واسعی سبزوار