پنج شنبه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٧
مدیر داخلی

مدیر داخلی  بیمارستان :سید محمد میری