چهارشنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٦
مدیر داخلی

مدیر داخلی  بیمارستان :سید محمد میری