سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
مدیر داخلی

مدیر داخلی  بیمارستان :سید محمد میری