سه شنبه ٠١ آبان ١٣٩٧
مدیر عامل

 

 

 

مدیر عامل بیمارستان :  دکترسید طه حسینی فرح آباد