کمیسیون پزشکی

تاریخ کمیسیون پزشکی دانشگاه  علوم پزشکی سبزوار در 6 ماه اول  سال 1394که در محل  دفتر معاونت محترم درمان  تشکیل می گردد به شرح ذیل اعلام می گردد:


                 يكشنبه                 94/1/30

                 يكشنبه                 94/2/27

                 يكشنبه                 94/3/31 

                 يكشنبه                 94/4/21

 
 
 
           يكشنبه                94/5/25

         يكشنبه                 94/6/29                     


 

تنها درخواست هایی در کمیسیون مطرح می گردند که اصل برگه مرخصی استعلاجی  به اضافه معرفی ازواحد مربوطه  حداقل 48 ساعت قبل از برگزاری جلسه واصل شوند . ضمنا"حضور  بیمار در جلسه کمیسیون جهت تائید گواهی الزامی است در غیر این صورت درخواست مربوطه مطرح نخواهد گردید .