برنامه حضور پزشکان در درمانگاه

1.       تذکر مهم: جدول ذیل برنامه ی کلی اعلام شده از طرف پزشکان بوده که بدلیل مشغله کاری ایشان گاهی تغییراتی در آن بوجود می آید.

2.        لطفا قبل از مراجعه به درمانگاه ها نسبت به اخذ نوبت اقدام فرمایید.


 

ایام هفته

درمانگاه عصر

درمانگاه صبح

شنبه

متخصص اطفال:حسن پور،کیخسروی،الداغی،طهرانی،راستی

فوق تخصص(جراح) قلب: قمیسی

 

متخصصین اطفال:حسن پور،کیخسروی،دولت آبادی

متخصص چشم:مهری

متخصص گوش وحلق وبینی:حکمت شعار

1شنبه

متخصصین اطفال:حسن پور،کیخسروی،طهرانی،الداغی،یاریگرروش، صالحی پور،سهیلی

متخصص قلب:نارنجی

 

متخصصین اطفال: کیخسروی،طهرانی،دولت آبادی،امامی،نسرین هاشمیان نژاد

متخصص قلب:امینی

متخصص چشم:شیرزاد

متخصص گوش وحلق وبینی:صادق زاده

2شنبه

متخصصین اطفال:حسن پور،کیخسروی،طهرانی،الداغی،راستی

متخصص قلب:نارنجی

فوق قلب:ساجدی

متخصصین اطفال: کیخسروی،طهرانی، راستی

متخصص چشم:قاسمی آریان

      متخصص گوش و حلق و بینی:شوریده

فوق قلب:ساجدی

3شنبه

متخصصین اطفال:حسن پور،کیخسروی،طهرانی،الداغی،یاریگرروش، صالحی پور،سهیلی

جراح قلب: فاضلی فر

 

متخصصین اطفال: کیخسروی،طهرانی،اهرانی،سهیلی

متخصص قلب:حسین زاده

متخصص چشم:عباسی

متخصص گوش و حلق و بینی:حکمت شعار

4شنبه

متخصصین اطفال:حسن پور،کیخسروی،طهرانی،الداغی،راستی.امامی

متخصص گوش وحلق وبینی:حکمت شعار

فوق قلب:ساجدی

متخصصین اطفال: کیخسروی،طهرانی،یاریگرروش،میرزایی

متخصص چشم:شیرزاده

متخصص گوش وحلق وبینی:صادق زاده

5شنبه

متخصصین اطفال:حسن پور ،یاریگرروش........

امامی

متخصص گوش وحلق وبینی:حکمت شعار

متخصصین اطفال: کیخسروی،میرزایی

 

جمعه

-

-