برنامه حضور پزشکان در درمانگاه

1.       تذکر مهم: جدول ذیل برنامه ی کلی اعلام شده از طرف پزشکان بوده که بدلیل مشغله کاری ایشان گاهی تغییراتی در آن بوجود می آید.

2.        لطفا قبل از مراجعه به درمانگاه ها نسبت به اخذ نوبت اقدام فرمایید.