سامانه نوبت دهی درمانگاه ها

نوبت دهی درمانگاه روزانه از ساعت 13   برای روز بعد به شرح زیر می باشد :

 

1-تلفن گویا                                             41448

2-اینترنتی                           Nobat.medsab.ac.ir  

لطفا قبل از گرفتن نوبت تلفنی از تاریخ اعتبار دفترچه و مهر ارجاع (دفترچه روستایی) اطمینان حاصل نموده در ضمن کدملی خود را به همراه داشته باشید .

 

بعد از گرفتن نوبت تلفنی، در روز تعیین شده به درمانگاه مراجعه و مدارک فوق را به واحد پذیرش تحویل دهید .

در سالن انتظار منتظر بمانید تا کار ثبتتان انجام شود، سپس به صندوق جهت پرداخت ویزیت مراجعه فرمایید.

لطفا قبل از ورود به اتاق پزشک تلفن همراه خود را خاموش نموده و هر بیمار فقط با یک نفر همراه می تواند داخل اتاق پزشک شود.

 

در صورت دریافت نوبت از طریق سامانه تلفن گویا، اینترنتی کد در صورت 20 دقیقه تأخیر بعد از وقت اعلام شده،  نوبت صادره باطل می شود.