اداره نظارت بر درمان

رئیس اداره نظارت بر درمان : خانم دکتر ادیبان

کارشناس نظارت بر امور دندانپزشکی : آقای دکتر عصارزاده

کارشناس نظارت بر درمان و صدور پروانه ها : خانم مختاریان

کارشناس نظارت بر درمان و نیروی تخصصی : خانم شایگان

کارشناس نظارت بر درمان و مراکز درمان سوء مصرف مواد و تعرفه : خانم قیاسی

کارشناس نظارت بر درمان و اعتباربخشی : خانم تکبیری

کارشناس نظارت بر درمان و امور دندانپزشکی : آقای الداغی