معاون درمان

معاون محترم درمان جناب آقای دکتر محمد نعمت شاهی

مدیر محترم درمان جناب آقای دکتر داود سروش