• گزارش علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه در شش ماه اول سال 1395
  گزارش علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه در شش ماه اول سال 1395 بر اساس سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

 • انتخاب پژوهشگر برتر
  انتخاب پژوهشگر برتر

 • انتخاب فناوران برتر جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال 1395
  انتخاب فناوران برتر جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال 1395

 • برگزاری سه کارگاه آموزشی در آذرماه سال جاری توسط مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)
  برگزاری سه کارگاه با عناوین: 1- تحلیل قدرت آماری، 2- نگارش علمی صریح و موفق، 3- مرور سیستماتیک و متاانالیز و کاربردهای GRADE در تدوین راهنماهای بالینی

 • نحوه انتخاب و معرفی پژوهشگران برتر سال 1395
  نحوه انتخاب و معرفی پژوهشگران برتر سال 1395