لیست کارگاه های آموزشی برگزار شده


جستجوی مقالات علمی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

لیست افراد

حسین کوشا

1 آذر 97

محتوا

دانشجویان

پایگاه عرضه اطلاعات

لیست

آشنایی با پایگاه های مبتنی بر شواهد

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

لیست افراد

خانم دلیلی

شهریور 97

محتوا

اعضای هیات علمی بالینی

پردیس دانشگاه

لیست

آشنایی با سامانه منبع یاب و سامانه های نوپا

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

لیست افراد

خانم دلیلی

شهریور 97

محتوا

اعضای هیات علمی بالینی

پردیس دانشگاه

لیست

آموزش نرم افزار های مدیریت منابع

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

لیست افراد

خانم دلیلی

دوشنبه 19/09/97

محتوا

اعضای هیات علمی بالینی

بیمارستان واسعی

لیست

دکتر فیض آبادی

چهارشنبه 07/09/97

محتوا

اعضای هیات علمی بالینی

بیمارستان حشمتیه

 

آشنایی با پایگاه های Clinicalkey وUpToDate

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

لیست افراد

خانم دلیلی

دوشنبه 29/05/97

محتوا

اعضای هیات علمی بالینی

بیمارستان واسعی

لیست

دکتر فیض آبادی

چهارشنبه 17/05/97

محتوا

اعضای هیات علمی بالینی

بیمارستان حشمتیه

 

آشنایی با شبکه های اجتماعی

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

لیست افراد

خانم دلیلی

خرداد 97

محتوا

اعضای هیات علمی بالینی

پردیس دانشگاه

لیست

کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

لیست افراد

خانم دلیلی

08/05/97

محتوا

اعضای هیات علمی بالینی

بیمارستان واسعی

لیست

دکتر فیض آبادی

27/04/97

محتوا

اعضای هیات علمی بالینی

بیمارستان حشمتیه

لیست

 

 

  

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

لیست افراد

8

کتابدار بالینی

خانم دلیلی

دی ماه 96

 

اعضای هیات علمی آموزش

پردیس دانشگاه

 

9

کارگاه کتابدار پژوهشی

خانم دلیلی

4 آذر 96

sciencedirect

Scopus

سامانه منبع یاب

کتابداران مجموعه کتابخانه مرکزی و اقماری

کتابخانه مرکزی

لیست

10

آشنایی با پایگاه های Pubmed و UpToDate

خانم دلیلی

8 آبان 96

 

اعضای هیات علمی بالینی

بیمارستان مبینی

 

11

آشنایی با پایگاه های   Pubmed و UpToDate

خانم دلیلی

7 آبان 96

 

اعضای هیات علمی بالینی

بیمارستان واسعی

 

12

آشنایی با پایگاه های  Pubmed و UpToDate

خانم دلیلی

6 آبان 96

 

اعضای هیات علمی بالینی

بیمارستان حشمتیه

 

13

آشنایی با پایگاه کاکرین

خانم دلیلی

28 شهریور 96

محتوا

اعضای هیات علمی بالینی

بیمارستان حشمتیه

 

14

آموزش نرم افزار مدیریت منابع (رفرنس نویسی)

خانم دلیلی

16 تیر 96

محتوا

اعضای هیات علمی آموزش

پردیس دانشگاه

 

15

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و جستجو در آن

خانم دلیلی

96

 

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت

پردیس دانشگاه

 

16

کتابدار بالینی (آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی)

خانم دلیلی

96

محتوا

کتابداران مجموعه کتابخانه مرکزی و اقماری

پردیس دانشگاه

 

17

مقاله نویسی

خانم دلیلی

96

 

پرسنل مجموعه معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی، دانشجویی

سالن کنفرانس معاونت آموزش

 

18

طرز تهیه پرسشنامه الکترونیکی

خانم دلیلی

96

 

پرسنل مجموعه معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی، دانشجویی

سالن کنفرانس معاونت آموزش

 

19

آشنایی با اینترنت

خانم دلیلی

96

 

پرسنل مجموعه معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی، دانشجویی

سالن کنفرانس معاونت آموزش

 

20

نحوه نگارش مقالات ISI

خانم دلیلی

94

 

 

بیمارستان واسعی

 

21

مهارت های پایه و مبانی اینترنت

خانم دلیلی

94

 

 

معاونت آموزش

 

22

جستجو در منابع الکترونیک

خانم دلیلی

94

 

 

معاونت آموزش

 

23

جستجو در پایگاه های معتبر پزشکی

خانم دلیلی

94

 

 

بیمارستان واسعی

 

24

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

خانم دلیلی

94

 

 

معاونت آموزش

 

25

نحوه نگارش مقالات ISI

خانم دلیلی

94

 

 

بیمارستان واسعی

 

26

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی(فلوشیپ پژوهش اعضای هیئت علمی)

خانم دلیلی

94

 

 

معاونت آموزش