عناوین کارگاه های 1397

 

 

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

محل

لیست افراد حاضر

1

آشنایی با پایگاه های Clinicalkey و UpToDate

خانم دلیلی

خرداد 97

محتوا

بیمارستان واسعی

لیست

2

آشنایی با پایگاه های Clinicalkey و UpToDate

خانم دلیلی

خرداد 97

محتوا

بیمارستان مبینی

لیست

5

آشنایی با شبکه های اجتماعی

خانم دلیلی

خرداد 97

محتوا

پردیس دانشگاه

لیست

6

رفرنس نویسی و مدیریت منابع

خانم دلیلی

تیر 97

محتوا

پردیس دانشگاه

لیست

7

آشنایی با پایگاه های مبتنی بر شواهد

خانم دلیلی

شهریور 97

محتوا

پردیس دانشگاه

لیست

8

آشنایی با سامانه منبع یاب و سامانه های نوپا

خانم دلیلی

شهریور 97

محتوا

پردیس دانشگاه

لیست

عناوین کارگاه های 1396

کتابدار بالینی

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: پردیس دانشگاه            تاریخ برگزاری: دی ماه               گروه هدف: اعضای هیات علمی آموزش

کارگاه کتابدار پژوهشی

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: کتابخانه مرکزی            تاریخ برگزاری: 4 آذر             گروه هدف: کتابداران مجموعه کتابخانه مرکزی و اقماری

آشنایی با پایگاه های Pubmed و UpToDate

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان مبینی          تاریخ برگزاری: 8 آبان               گروه هدف: اعضای هیات علمی بالینی

آشنایی با پایگاه های Pubmed و UpToDate

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان واسعی       تاریخ برگزاری: 7 آبان                گروه هدف: اعضای هیات علمی بالینی   

آشنایی با پایگاه های Pubmed و UpToDate

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان حشمتیه     تاریخ برگزاری: 6 آبان                   گروه هدف: اعضای هیات علمی بالینی

آشنایی با پایگاه کاکرین

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان حشمتیه     تاریخ برگزاری: 28 شهریور               گروه هدف: اعضای هیات علمی بالینی

آموزش نرم افزار مدیریت منابع (رفرنس نویسی)

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: پردیس دانشگاه            تاریخ برگزاری: 16 تیر               گروه هدف: اعضای هیات علمی آموزش

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و جستجو در آن

مدرس : ملیحه دلیلی            محل برگزاری: پردیس دانشگاه              گروه هدف: دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت

عناوین کارگاه های 1395

کتابدار بالینی (آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی)

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: سایت پردیس مرکزی                      گروه هدف: کتابداران مجموعه کتابخانه مرکزی و اقماری

مقاله نویسی

مدرس: ملیحه دلیلی       محل برگزاری: سالن کنفرانس معاونت آموزش      گروه هدف: پرسنل مجموعه معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی، دانشجویی

طرز تهیه پرسشنامه الکترونیکی

مدرس: ملیحه دلیلی         محل برگزاری: سالن کنفرانس معاونت آموزش     گروه هدف: پرسنل مجموعه معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی، دانشجویی

آشنایی با اینترنت

مدرس: ملیحه دلیلی            محل برگزاری: سالن کنفرانس معاونت آموزش    گروه هدف: پرسنل مجموعه معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی، دانشجویی

عناوین کارگاه های 1394

نحوه نگارش مقالات ISI

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان واسعی

مهارت های پایه و مبانی اینترنت

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: معاونت آموزش

جستجو در منابع الکترونیک

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: معاونت آموزش

جستجو در پایگاه های معتبر پزشکی

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان واسعی

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: معاونت آموزش

نحوه نگارش مقالات ISI

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: بیمارستان واسعی

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی(فلوشیپ پژوهش اعضای هیئت علمی)

مدرس: ملیحه دلیلی             محل برگزاری: معاونت آموزش