آيين نامه پايگاه عرضه اطلاعات


1. در پایگاه عرضه اطلاعات رعايت شئونات اسلامي ضروري است.

2.  پايگاه عرضه اطلاعات از پذيرفتن افراد غيز از دانشجويان علوم پزشكي سبزوار معذور مي باشد.

3.  براي استفاده از سايت همراه داشتن كارت دانشجويي الزامي است.

4. هر دانشجو موظف به استفاده ازUsername  و Password خود مي باشد. استفاده از شناسه و رمز عبور يكديگر ممنوع مي باشد.

5. در صورت عدم آشنايي با Log on از مسئول اينترنت كمك بخواهيد.

6.  استفاده از اينترنت فقط در مورد سايتهاي مجاز امكان پذير مي باشد.

7.  در صورت استفاده از سايتهاي غير مجاز و غير اخلاقي بار اول به فرد تذكر شفاهي داده شده و در صورت تكرار،  كارت شخص توقيف شده و موارد به

کمیته انضباطی اعلام می گردد.

 

8.  استفاده از نرم افزارهاي Chat در محل پايگاه عرضه اطلاعات مجاز نمي باشد.

9. لطفا سكوت را رعايت نموده و از تردد غير ضروري در قسمت پايگاه عرضه اطلاعات خودداري نماييد.

10. پرينت مقالات و اسكن تصاوير علمي در محل سايت امكان پذير مي باشد .

11.  امکان پرینت کارت ورود به جلسه امتحان در سایت مقدور نمی باشد.

12.  هنگام ترك سايت حتما كامپيوتر را Log off كنيد.

13. پس از استفاده از سايت حتما  صندلي ها را در جاي خود قرار دهيد.

14. لطفا نظافت در سايت را رعايت فرماييد.

15. تعداد كاربران مجاز هر سيستم 2 نفر مي باشد. لطفا از تجمع بيش از 2 نفر پشت هر سيستم خودداري نماييد.

16. بدليل استفاده علمي و پژوهشي و محدوديت امكانات، استفاده غير علمي از اينترنت (دانلود موسيقي – فيلم و ...) ممنوع مي باشد.

17. نصب برنامه هاي كاربردي بر عهده مسئول پايگاه عرضه اطلاعات مي باشد . براي نصب برنامه مورد نظر حداقل 2 روز قبل مسئول پايگاه را مطلع نماييد

تا در صورت امكان آن را بر روي سيستم نصب نمايد.

 


   دانلود : آيين_نامه_پايگاه_عرضه_اطلاعات.pdf           حجم فایل 271 KB