چهارشنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٦
خدمات آزماشگاهی پژوهشی

خدمات آزمايشگاهي و پژوهشي: • مجموع كربن هاي آلي ،كربن هاي غير آلي ، مجموع كل كربن ها
 • آناليز هاي باليني(اندازه گيري فلزات درنمونه هاي بيولوژيك،تركيبات معدني)
 • آناليز هاي محيطي(اندازه گيري فلزات سنگين در آب ،خاك ،هوا)
 • تعيين غلظت ناخالصي هاي سمي درصنعت
 • آناليز و جداسازي مواد آلي، مشتقات كلر دار آلي سبك
 • شناسايي هالومتان ها
 • آناليز تركيبات آروماتيك چند حلقه اي
 • شناسايي تركيبات آلي فرار يا VOC
 • آناليز هاي محيطي: آفت كش هاي ارگانو كلره وكلرو فنول ها در خاك وآب
 • نمونه برداري و اندازه گيري گازهاي آلاينده خروجي از دودكش ها
 • اندازه گيري آلاينده هاي محيطي ( دما، رطوبت، SO2,NO2,CO)
 • نمونه برداري و آناليز گرد و غبار و ديگر ذرات آلاينده هاي محيطي
 • اندازه گيري انواع گازهاي سمي و قابل اشتعال
 • نمونه برداري و آناليز انواع ذرات فلزي در محيط
 • اندازه گيري، ارزشيابي و كنترل عوامل زيان آور فيزيكي در صنايع
 • اندازه گيري هاي شاخص استرس گرمايي
 • اندازه گيري و طراحي سيستم هاي روشنايي
 • اندازه كيري فلزات در نمونه هاي بيولوژيكي
 • اندازه گيري فرم آلدئيد در نمونه هاي بيولوژيكي

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir