ساعت کار کتابخانه

 

 

  • شنبه تا چهارشنبه: ساعت 7:30َ الی18
  • ساعت کاری کتابخانه در ترم تابستان:

       شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30َ الی 14:45َ

 

 

 

 

 

 

 

پایگاه های اطلاعاتی
نشریات الکترونیکی

کتاب الکترونیکی
پزشکی مبتنی بر شواهد

پایان نامه خارجی
اطلاعات دارویی
پرستاری
فیلم پزشکی
فیلم پزشکی
فیلم و تصویر پزشکی