طرح های تحقیقاتی

1. بررسی اثر داروهای ضد سرطانی  میکروبولین و دوکسوروبین با اثر بر روی رده های سلولی سرطانی

2. بررسی اثر تحريک الکتريکی با فرکانس پايين بر تشنجات ناشی از کيندلينگ آميگدال

3. بررسی نقش گيرنده های سرتونينی بر فعاليت سيناپسی ناحيه شکنج دندانه دار

4. بررسی اثر عصاره های دارویی آنتی اکسیدانت بر روی رده های سلولی سرطانی سینه و خون

5. بررسی اثر ژنهای پلی کامب در سرطان مری با خاموش کردن این ژنها توسط shRNA

6. طراحی کیت های تجاری برای تشخیص ویروس های شایع در منظقه و بومی سازی این کیت ها در کشور

7. بیان و تخلیص آنتی ژنهای اختصاصی ویروس  هپاتیت B بمنظور طراحی سنجش سریع در افراد مبتلا

8. بررسی اثر  سلول های بنیادی در بیماران MS  بمنظور درمان این بیماری

9. بررسی نقش عصاره های گياهی بر تشنج های ناشی از پنتيلن تترازول

10. بررسی اثرات مواد و عصاره های گیاهی بر بهبود اثر ضد دردی در مدل های حیوانی درد نوروپاتی

 11. بررسی رسپتورهای سایتوکاینی و سایتوکاینی توسط RT-PCR بعد از اثر عصاره های گیاهی در مدل های حیوانی درد نوروپاتی

12. بررسی اثر اسانس های مختلف بر روی سیستم اعصاب مرکزی، تشنج و صرع

13. تاثیر داروهای مرتبط بر روی حافظه و سیستم عصبی با تکنیک استرئوتاکسیک

14. بررسی عصاره های گیاهی  بر ژن های موثر در پیش التهابی

15. انجام مطالعات فارماکوژنتیک بر روی داروی تاموکسوفین

16. بررسی داروی ضد سرطانی دوکسوروبین بر روی سرطان خون

17.کشف و تشخیص انگل پروکسوپلاسما گوندی از نمونه های جدا شده از مادران و جنین های سقط شده با روش های مولکولی