پایان نامه ها

1.      بررسی اثر مینوسایکلین بر تشنجات ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی

2.      بررسی اثر عصاره آبی چایی سبز بر حافظه فضایی موشهای صحرایی مدل آلزایمری

3.      بررسی تاثیر هارمالین بر تشنج های ناشی از کیندلینگ الکتریکی آمیگدال در موش صحرایی

4.      بررسی عصاره هیدروالکلی ریزوم زنجبیل بر روی فاکتورهای خونی و مسمومیت کبدی در موش صحرایی

5.      طراحی سنجش سریع برای anti HBC IgMدر سرم افراد الوده به هپاتیت B

6.      بیان، تخلیص و بررسی واکنش دهی پپتید K55با سرم افراد آلوده به Htlv در جمعیت مشهد

7.      بیان و تخلیص HTLV-1-P19 در سلولهای Ecoli