آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی مولکولی

بخش مولکولی

این بخش واقع در آزمایشگاه مرکزی تحقیقات سلولی و مولکولی می باشد و شامل تجهیزات  Real time PCR، PCR  معمولی، ژل داک، الکتروفورز افقی و عمودی، تانک ترانسفر وسترن بلاتینگ،
انکوباتور شیکردار، سانتریفوژهای یخچال دار و فریزرهای 80- و 20- می باشد. در این بخش از جمله کارهای استخراج DNA، RNA، کلونینگ و انواع PCR ها در حال انجام می باشد.

بخش سلولی

این بخش نیز واقع در آزمایشگاه مرکزی تحقیقات سلولی و مولکولی می باشد. تجهیزات این بخش شامل هود لامینار، انکوباتور CO2، میکروسکوپ اینورت و تانک ازت می باشد.
 در این بخش سلولهای سرطانی، سلولهای بنیادی و سلولهای کشت اولیه ( primary cell culture) در حال کشت می باشند.