رئیس مرکز:


دانشیار فیزیولوژی
گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
تلفن تماس : 44018363

پست الکترونیک: mohamadzadehm@medsab.ac.ir