منو اصلی
لینکهای مفید

  1. چك ليست نظام مراقبت مرگ كودكان1تا59 ماهه (خارج بيمارستاني)
  2. چك ليست پايش برنامه (داخل بيمارستان)
  3. دستورالعمل تكميل چك ليست پايش برنامه (داخل بيمارستان)